http://www.cemkabdan.av.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/864620s3.jpglink
http://www.cemkabdan.av.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/284680s4.jpglink
http://www.cemkabdan.av.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/125625s5.jpglink
http://www.cemkabdan.av.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/124444s6.jpglink
http://www.cemkabdan.av.tr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/262954s7.jpglink
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İdari İtiraz Prosedürüne tabidir.
Ödeme Emrine dava açma süresi 7 gündür.
Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür.
Referans Fiyat Üzerinden Vergilerin Tahakkuk Ettirilip Tahsil Edilmesi Hukuka Aykırıdır.
400 Adet Sigara Gümrük Muafiyeti Kapsamındadır.
Yolcu Beraberi Eşyaların Ticari Mahiyet Niteliğinde Olmaması Gerekir.
Geçici İthalat Rejimi Kapsamında Getirilen Eşyanın Yurt Kalma Süresi Azami 24 Aydır.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuru Sahiplerinin Kesinleşmiş Vergi ve Ceza Borçlarının Bulunmaması Gerekmektedir.
Dahilde İşleme Rejiminde Vergiler Teminata Bağlanmaktadır
Eşyanın Gümrük Vergileri Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Belirlenen Oranlara Göre Tespit Edilir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Mevzuat - Kaçakçılık Mevzuatı

Amaç ve tanımlar
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulmasına, bu Kurumun görev ve yetkilerinin düzenlenmesine ve tütün ve tütün mamullerinin Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı R.G. – 5752 s.k.ile değişik)
Bu Kanunun uygulanmasında:
a) Bakan: Kurumun ilişkilendirildiği Devlet Bakanını,
b) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu, (15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı R.G. – 5752 s.k.ile değişik)
c) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu, (15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı R.G. – 5752 s.k.ile değişik)
d) Genel Müdürlük: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
e) Açık artırma başlangıç fiyatı: Her kalite grad-randıman tütün için son beş yılda Kurulca seçilecek üç yılın ihraç fiyat ortalamasının yüzde elli eksiğini,
İfade eder.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu (Başlık 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı R.G. – 5752 s.k.ile değişik)
MADDE 2.- Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum gerekli gördüğü yerlerde irtibat büroları kurabilir. Kurumun organları, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ve hizmet birimleridir. Kurum, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanı ile ilişkilendirilir. (15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı R.G. – 5752 s.k.ile değişik)
Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, biri Başkan ve biri Başkan vekili olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri; Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği Bakanlığın önereceği ikişer aday arasından Bakanlar Kurulunca atanır.
Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, tıp, mühendislik ve tütün eksperliği alanlarında yurt içinde ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir. Üyelerde ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin A fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartlar aranır. 
Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre en geç bir ay içinde yeni bir üye atanır. Bu şekilde atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar.
Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak, bu Kanundaki yasakları ihlal ettiği veya bu Kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri, süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınır.
Kurulun çalışma esasları, görev ve yetkileri
MADDE 3.- Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bu Kanun gereğince Kurum tarafından yürütülecek görevler ile ilgili düzenlemeleri yapmak.
b) (08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. – 5728 s.k. ile yürürlükten kaldırılmıştır)
c) Satış ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarların tespiti ile tescil, izin ve ruhsat harçlarının Kurum tarafından tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek.
d) 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak.
e) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili sektörel düzenlemeler yapmak.
f) Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara Kurumun üye olmasına karar vermek.
g) Personel atamaları da dahil olmak üzere Kurumun personel politikasını oluşturmak.
h) Kuruma taşınır ve taşınmaz mal veya hizmet alınması, satılması ve kiralanması konularında karar vermek.
ı) Kurumun alacak, hak ve borçları hakkında karar vermek.
j) Kuruma bağlı akredite laboratuvarlarının tesis edilmesine ve işletilmesine ilişkin şartları tespit etmek.
k) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve diğer kanunlar ile Genel Müdürlüğe verilmiş olan görevleri yürütmek.
l) Görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden istemek.
m) Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.
Kurul üyeleri, Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur sayılırlar. Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler.
Dökümanın tamamını indirebilirsiniz.
Download this file (Tutun ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurumu Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun.do)Tutun ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurumu Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun.do[ ]218 Kb